07.07.14

 Jackson Hole WY--My favorite ski, mountaineering, tourist town